Novinky

Aktuality

Linky

Prihlásenie rodiča

baner

Ambíciou pedagogických pracovníkov škôlky je, aby sa deti učili byť slobodné, tvorivé a súčasne zodpovedné, aby boli schopné samostatne poznávať a konať, aby mali úctu k druhým a k sebe samým.

Snmažíme sa, najlepšie ako sa len dá, ponúknuť a poskytnúť deťom:

° úsmev, oporu, dôveru, bezpečie, vľúdne slová,

° priaznivú sociálno-emocionálnu atmosféru,

° veľa príležitostí pre pohyb vonku (botanika, Kalvária), časté prechádzky, výlety,

° pestré denné činnosti v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,

° systematickú prípravu na vstup dieťaťa do základnej školy,

° individuálny prístup,

° pravidelné tvorivé dielničky tradičných aj netradičných remesiel a výtvarných techník,

° podporu talentu a tvorivosti,

° príležitostnú účasť na súťažiach,

° časté pečenie pečiva a koláčikov a nakoniec aj zjedenie toho, čo sme si napiekli,

° návštevy, "exkurzie" rôznych úradov, inštitúcií, rodičov v práci (podľa ich možností),

° účasť na kultúrnych podujatiach a výchpvných koncertoch,

° zapájanie sa do diania v meste kultúrnymi vystúpeniami,

 

Rodičom ponúkame:

° vzájomnú spoluprácu, podporu materskej školy pri individuálnom vzdelávaní v rámci povinného predprimárneho vzdelávania

° poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania,

° priamu účasť na dianí, aktivitách, slávnostiach  a akciách školy,

° upevňovanie medziľudských vzťahov spoločnými stretnutiami a aktivitami.