Novinky

Aktuality

Linky

Prihlásenie rodiča

baner

Informácie o školskom vzdelávacom programe, o mesačných plánoch, dennom programe pre deti, jedálnom lístku ako aj fotogaléria z aktivít škôlky sú sprístupnené pre škôlkarských rodičov po zadaní prihlasovacieho mena a hesla.

Chalil Gibran: O deťoch

 

Vlastné ciele:

- s ohľadom na individuálne a vekové osobitosti podporovať celistvý, na zmysel zameraný rozvoj osobnosti,

- napomáhať k rozvoju a nájedeniu vlastnej autentickosti, jedinečnosti,

- podporovať talent,

- rozvíjať a podporovať schopnosti detí kooperovať v skupine, so zameraním sa na aktivity rozvíjajúce komunikačné schopnosti, ohľaduplnosť a preberanie vekuprimeranej zodpovednosti za seba,

- motivovať k rozvoju prosociálnych kompetencií detí, zvýšiť ich sebauvedomenie, pozitívne podporiť zvládanie nálad, pocitov, posilniť sebaúctu, zvýšiť sebareguláciu detí,

- učiť sa správne analyzovať a identifikovať problémové situácie, navrhovať ich riešenia, pokúsiť sa o riešenie "Ja výrokom",

- v podnetnom, nehotovom prostredí rozvíjať tvorivosť, kreativitu, rozvíjať základy divergentného myslenia - základy fantázie, obrazotvornosti a imanigácie,

- formovať humánny a morálny vzťah k ochrane a tvorbe životného prostredia, získavať primerané poznatky o ochrane prírody, nadobudnúť základnú potrebu ekologicky konať, spoznávať prírodu a jej význam,

- v perceptuálno-motorickej oblasti rozvíjať zmyslové vnímanie, koordináciu zmyslových a pohybových orgánov,

- pripraviť deti na vstup do základnej školy,

- realizovať komunitné aktivity zamerané na pocity bezbečia a začlenenia sa, kedy sa deti budú cítiť prijaté, získajú úctu k sebe samým, k druhým a vytvárať tak motivačnú štruktúru pre všetkých zúčastnených,

- vytvárať podmienky pre intenzívnu interakciu, zamerať sa na komplexný prístup zriaďovateľ-riaditeľ-učiteľ-rodič-dieťa,

- kontinuálne pozorovať a napomáhať k zdokonaľovaniu faktorov ovplyvňujúcich edukačný proces: osobnosť učiteľa, prostredie, klíma SMŠ,

- implementovať prvky rôznych pedagogických smerov so  zreteľom na premyslený koncepčný prístup.